GDPR - Zásady ochrany osobných údajov


I. Základné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je spoločnosť Sabai a.s., zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka číslo 3677/B, IČ: 35952059 (ďalej len "prevádzkovateľ").
 2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú Laurinská 4, Bratislava, PSČ 811 01, gdpr@sabai.cz, tel.: +420775257507.
 3. Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe osobitného identifikátora, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na základe jedného či viacerých osobitných prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
 4. Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.
II. Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku plnenia vašej objednávky.
 2. Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.
III. Právny základ a účel spracúvania osobných údajov
 1. Zákonným základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvorenie zmluvy ani jej plnenie zo strany prevádzkovateľa.
 3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.
IV. Doba uchovávania údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby
 • podieľajúce sa na dodávke tovaru/služieb/realizácii platieb podľa zmluvy,
 • osoby podieľajúce sa na prevádzke služieb,
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajina mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
VI. Vaše práva
 1. Podľa podmienok GDPR máte
 • právo na prístup k svojim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
 • právo na opravu vašich osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracúvania podľa článku 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracúvaniu podľa článku 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
 1. Máte tiež právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu osobných údajov.
VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a uchovávania osobných údajov v listinnej podobe.
 3. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
VIII. Záverečné ustanovenia
 1. Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím políčka súhlasu prostredníctvom online objednávkového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke alebo vám zašle novú verziu zásad ochrany osobných údajov na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.