VIP karta


...
VIP karta
Staňte sa významným zákazníkom Sabai! Čítajte podmienky pre vystavenie karty významného zákazníka, ktorá vás oprávňuje k čerpaniu 8% slevy na masáže a k ďalším výhodám, ktoré sezónne poskytujeme našim VIP zákazníkom. VIP karta je platná vo všetkých pobočkách Sabai v Čechách a na Slovensku. 
Ak máte o kartu významného zákazníka záujem, informujte se na niekterej z našich recepcií.
Podmienky používania zákazníckych kariet
 • Zákazník získava nárok na vystavenie zákazníckej karty jednorázovým nákupom vo výške 300 € vrátane DPH.
 • Zákazník za účelom získania zákazníckej karty poskytne Sabai a.s. osobné údaje. Zákazník súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov a s ich využitím Sabai a.s na komunikáciu so zákazníkom.
 • Zákaznícka karta sa vydáva na meno a je neprenosná. Držiteľ karty je povinný preukázať sa preukazom totožnosti po vyzvaní pracovníkom recepcie.
 • Prvá zákaznícka karta sa zákazníkovi vydáva bezplatne. Pri strate či zničení sa vydáva nová zákaznícka karta za poplatok 5 €, pričom stará zákaznícka karta bude deaktivovaná.
 • Zákaznícka karta oprávňuje čerpať zľavu na služby vo všetkých pobočkách Sabai Bratislava a na nákupy cez eshop sabai.sk. Výšku zľavy určuje Sabai a.s.
 • Pri platbe služieb na pobočke bude zákazníkovi poskytnutá zľava výhradne pri predložení zákazníckej karty pracovníkovi recepcie, v inom prípade zákazník nie je oprávnený zľavu na služby čerpať.
 • Zákazník má nárok čerpať zľavu na nákup po predložení zákazníckej karty v prípade, že v priebehu posledných 365 dní nakúpil na pobočkách Sabai Bratislava alebo cez eshop sabai.sk služby za minimálnu súhrnnú hodnotu 300 € vrátane DPH. Do súhrnu sa započítavajú nákupy na pobočkách, pri ktorých bola zákaznícka karta predložená a nákupy cez eshop, pri ktorých bolo číslo zákazníckej karty zákazníkom uvedené vo webovom formulári. Dodatočné priradenie nákupu k zákazníckej karte nie je akceptované.
 • Zľavu poskytnutú na základe zákazníckej karty nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo akciovými ponukami.
 • Sabai a.s. si vyhradzuje právo neposkytnúť zľavu po predložení zákazníckej karty bez udania dôvodu.
 • Zákazník, ktorému nebola poskytnutá zľava po predložení zákazníckej karty, je povinný zaplatiť plnú sumu za čerpané služby a nemá právo na kompenzáciu neposkytnutej zľavy.
 • V prípade, že zákaznícka karta nie je používaná v súlade s týmito podmienkami, pri podozrení zo zneužitia karty inou osobou alebo ak sa poskytnuté osobné údaje zákazníka nezakladajú na skutočnosti, je Sabai a.s. oprávnená kartu zákazníkovi odobrať, deaktivovať či inak znemožniť jej ďalšie používanie.
 • Sabai a.s. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania zákazníckych kariet bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia.
 • Zoznam pobočiek je k dispozícii na www.sabai.sk.

Platnosť podmienok od 1.12.2022