Obchodné podmienky a reklamačný poriadok


Internetový obchod SABAI na doméne http://sabai.sk (E-SHOP)
Prevádzkovateľom E-SHOPu je Sabai a.s., so sídlom Laurinská 4, 811 01 Bratislava (Predávajúci)
Tieto obchodné podmienky platia pre nákupy na E-SHOPe a na pobočkách a stanovujú všeobecné zásady medzi Predávajúcim a objednávateľom (Kupujúcim).
Riadi sa platnými zákonmi SR a zákonmi platnými v EÚ.
1. Objednanie tovaru
Objednávka je možná iba formou vyplnenia a odoslania objednávky na E-SHOPe.
Predmetom objednávky môže byť
 • hmotný produkt (papierový darčekový certifikát)
 • digitálny produkt (elektronický darčekový certifikát)
 • služba vymedzená časom a miestom (on-line rezervácia)
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Zmluva vzniká a stáva sa pre obe strany záväznou zaplatením tovaru Predávajúcemu. Potvrdenie o prijatí objednávky, vrátane jej rekapitulácie a ceny bude obratom odoslané na e-mailovú adresu Kupujúceho. Predávajúci neručí za nesprávne vyplnené údaje v objednávke, najmä, ak je chyba v e-mailovej adrese a dokumenty zasielané Predávajúcim nebudú preto Kupujúcemu doručené, alebo pokiaľ je chyba v adrese doručenia fyzického produktu, alebo údaje potrebné na doručenie nie sú úplné.
2. Dodacie a platobné podmienky
Po odoslaní objednávky dôjde k jej evidencii a Kupujúcemu je obratom odoslaná rekapitulácia objednávky na ním uvedenú e-mailovú adresu. Objednávky Predávajúci doručuje:
 • v prípade fyzickej podoby produktu prostredníctvom Slovenskej pošty s.p. ako doporučenú zásielku (prípadne iným zvoleným dopravcom)
 • v prípade elektronickej podoby produktu prostredníctvom e-mailu
 • v prípade fyzickej podoby produktu je možné vyzdvihnúť objednávku na vybranej pobočke siete Sabai
Platbu za tovar je možné vykonať platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány E-SHOPu.
3. Termín dodania
Objednávky hmotného tovaru na zaslanie poštou vytvorené do 14:00 expeduje Predávajúci v ten istý deň, najneskôr nasledujúci pracovný deň.
Objednávky na osobné vyzdvihnutie sú pripravené na vybranej pobočke ihneď po ich objednaní a uhradení.
4. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
Ak je Kupujúci súkromná fyzická osoba, má možnosť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia objednávky odstúpiť (v súlade s § 7 zákona 102/2014 zb.z.). V tomto prípade je Kupujúci povinný:
 • odoslať písomnú správu o odstúpení od zmluvy e-mailom alebo na adresu prevádzkovateľa (uveďte tu číslo objednávky, dátum nákupu a číslo účtu, kam má byť platba vrátená),a to v lehote 14 dní od doručenia emailu (u nehmotného, digitálneho produktu), prevzatia tovaru na výdajnom mieste, či prevzatia zásielky od doručovateľa
 • doručiť vrátený (hmotný) tovar Predávajúcemudo 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy
  • tovar musí byť nepoškodený
  • predplatená služba nesmie byť vyčerpaná
  • kupujúci musí preukázať originálny doklad o kúpe alebo kópii bankového výpisu / potvrdenie transakcie
  • tovar neposielajte na dobierku, ale doporučenou zásielkou s prípadným poistením jej hodnoty (náklady nesie Kupujúci)
  • osobné vrátenie je možné v otváracej dobe na adrese prevádzkovateľa E-SHOPu
Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok pre vrátený tovar zasiela Predávajúci peniaze za objednaný tovar vrátane najlacnejšej ceny za doručenie formou storna transakcie platobnej karty alebo prevodom na bankový účet Objednávateľa, a to najneskôr do 10 pracovných dní od fyzického obdržania tovaru. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok (napr. zaslanie tovaru späť bez písomnej správy o odstúpení od zmluvy s náležitými údajmi), nebude na odstúpenie od zmluvy braný ohľad a tovar bude uložený v sídle Predávajúceho a po 1 roku vyhlásený za opustenú vec.
5. Storno objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo storna objednávky. V prípade, že už kupujúci zaplatil kúpnu cenu, bude mu táto čiastka v najkratšom možnom termíne vrátená bez nároku na náhradu prípadnej straty či škody.
Storno podmienky pre on-line rezervácie sú uvedené pri každej jednotlivej rezervácii a môžu sa líšiť v závislosti od cenového zvýhodnenia.
6. Reklamácia
Pri dodaní hmotného aj nehmotného (digitálneho) produktu je kupujúci povinný prekontrolovať ho ihneď po jeho prevzatí. Ak javí tovar zjavné vady, je kupujúci povinný reklamovať tento tovar u predávajúceho ihneď, najneskôr nasledujúci deň. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Pri osobnom odbere v prevádzke je kupujúci povinný skontrolovať tovar pri jeho preberaní. Ak javí tovar zjavné vady, je kupujúci povinný reklamovať tento tovar u predávajúceho ihneď. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Ak vznikne nárok na reklamáciu, vyhotoví Objednávateľ reklamáciu a zašle tovar na adresu prevádzkovateľa (vrátane čísla objednávky, dátumu nákupu, daňového dokladu a podrobného popisu vady). Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, kompletný). Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30 dní počnúc dňom uplatnenia reklamácie (pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi predávajúcim a kupujúcim).
7. Záruky
Poukaz na službu má neobmedzenú platnosť, ak nie je uvedené inak, napr. pri bonusových certifikátoch, ktoré môže Kupujúci získať ako darček za nákup alebo pri certifikátoch v akcii a pod.
Osoba čerpajúca predplatenú službu si môže vybrať službu na poukaze uvedenú. Zmenu služby je Predávajúci oprávnený zamietnuť. Peniaze za nevyčerpanú službu alebo jej časť Predávajúci nevracia.
Predávajúci zaručuje dostupnosť zakúpenej služby do 1 roka odo dňa zakúpenia certifikátu v niektorej zo svojich alebo zmluvných pobočiek. Ak nie je zakúpená procedúra už v ponuke, Predávajúci poskytne podobnú procedúru v porovnateľnej cene.
Predávajúci neručí za straty a škody vzniknuté kupujúcemu nefunkčnosťou, chybami či nespoľahlivosťou elektronickej komunikácie (e-mail), najmä oneskorenie doručenia, zaradenie správy do spamu a pod. Pokiaľ Kupujúci nedostane potvrdenie nákupu e-mailom do 1 hodiny a nenájde tieto potvrdenia ani v nevyžiadanej pošte, je povinný, vo vlastnom záujme, kontaktovať Predávajúceho telefonicky.
Pokiaľ Predávajúci preukázateľne odovzdal zásielku dopravcovi, Predávajúci neručí za
 • nedoručené zásielky
 • neskoro doručené zásielky
 • zásielky doručené chybne - iným osobám, či zásielky uložené príp. vrátené
V takýchto prípadoch Predávajúci neposkytuje žiadne náhrady ani kompenzácie.
Predávajúci nezaručuje žiadne náhrady ani kompenzácie za poškodené alebo stratené certifikáty a nezaručuje v takom prípade poskytnutie služby.
Certifikáty a kredity vydané v tlačenej podobe Predávajúci akceptuje na čerpanie iba v originálnej fyzickej podobe. Kópie, fotografie zobrazené na displeji telefónu, opísané číslo certifikátu a pod. pre úhradu služby nepostačuje.
Certifikáty a kredity vydané v elektronickej podobe Predávajúci akceptuje vytlačené, zobrazené na displeji telefónu alebo na čerpanie postačuje aj opísané číslo certifikátu, ktoré zákazník oznámi obsluhe.
Predávajúci neručí za zneužitie digitálnych produktov (elektronický certifikát, kredit) alebo služby vymedzené časom a miestom (on-line rezervácie) tretími osobami, ktoré scudzia identifikačné údaje uvedených produktov alebo služieb a uplatnia u Predávajúceho na čerpanie.
Službu predplatenú v podobe darčekového certifikátu je zákazník oprávnený čerpať v ktorejkoľvek pobočke SABAI. Ceny jednotlivých služieb sa na pobočkách môžu líšiť, a preto Predávajúci odporúča overiť si pred návštevou výšku prípadného doplatku vo vybranej pobočke pri obsluhe. Predávajúci zaručuje, že zákazník bude schopný počas platnosti darčekového certifikátu na niektorej zo svojich pobočiek čerpať vyznačenú službu bez doplatku.
Certifikáty s vyznačenou konkrétnou službou majú tzv. vecnú hodnotu a Predávajúci zaručuje čerpanie uvedenej služby na niektorej zo svojich pobočiek aj v prípade budúcej zmeny ceny služby.
Kredity majú finančnú hodnotu av prípade zmeny cien služieb sa z kreditu odpočíta aktuálna cena požadovanej služby podľa cenníka.
8. Poštovné a balné
Cena poštovného je počítaná podľa taríf Slovenskej pošty, a.s. (prípadne iného vybraného dopravcu).
9. Zľavy
Zľavy, ktoré Predávajúci poskytuje, je možné uplatniť z cenníkovej ceny iba pri nákupe. Na jeden nákup je možné využiť iba jednu zľavu. Zľava sa pri čerpaní inštrumentov (certifikát, kredit) neposkytuje.
10. Zvláštne dojednania
Vyššie uvedené obchodné podmienky sú všeobecne platné pre prípady, keď nie sú uvedené zvláštne obchodné podmienky. Pokiaľ Predávajúci pri nákupe niektorých služieb zobrazí zvláštne podmienky, sú tieto nadradené vyššie uvedeným všeobecným pravidlám.

Alternatívne riešenie sporov